كوه تيتليس-آيس فلاير(Titlis Mount-Ice Flyer)

در مرکز کشور سوئیس و در نزدیکی شهر انلبرگ ، کوهستانی به نام تيتليس(Titlis Mount) وجود دارد . دوستادارن ورزشهای زمستانی اين كوه را بیشتر می شناسند، چرا که در بيشتر سال پوشيده از برف است و مشتاقان ورزشهای زمستانی را از سراسر جهان گرد خود جمع می کند. افزون بر پيست اسکی -جايست اسكی -جايگاه المپيك زمستانی – بر قله اين كوه يك غار يخی وجود دارد كه از شگفتی های رشته كوه الپ است. دمای اين غار با دالانی بيش از صد متر و با راهروهای گوناگون هميشه زير صفر است و مايه شگفتی گردشگران است.از بالاي اين قله ميتوان با ايس فلاير – نوعي تله كابين سريع- به قله هاي مجاور رفت و هيجانی وصف ناشدنی از ارتفاع، سرعت و يخچال زير پا را تجربه نمود. ايستاده بر بام تتليس،می توانيد قله های برفگير ، دهكده های كوچك، درياچه هاو مرغزاران پايين دست را ببينيد و از دم وبازدم هوای پاك جوان شويد!

Posted In:    

Other Details

  • Submitted On : 24 مهر 1396